Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Tính chất kết hợp của phép cộng có đáp án

  • 1356 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Số dân của một xã năm 2000 là 5250 người. Năm 2001 số dân tăng thêm 50 người. Năm 2002 số dân lại tăng thêm 62 người. Vậy sau hai năm số dân của xã đó có ……… người.

Xem đáp án

Tóm tắt:

Số dân 1 xã:

– Năm 2000 là: 5250 người

– Năm 2001 tăng thêm: 50 người

– Năm 2002 tăng thêm: 62 người

– Sau 2 năm xã có: ... người?

Hướng dẫn:

Để giải bài toán này ta có thể làm như sau:

Bước 1: Tính số dân tăng thêm sau 2 năm

Bước 2: Tính sau hai năm số dân của xã đó là bao nhiêu người

Bài giải:

Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm:

50 + 62 = 112 (người)

Sau hai năm số dân của xã đó là:

5250 + 112 = 5362 (người)

   Đáp số: 5362 người


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 20000000 đồng. Ngày thứ hai nhận được 55000000 đồng. Ngày thứ ba nhận được 80000000 đồng. Vậy cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được ............... đồng.

Xem đáp án

Tóm tắt:

Một ngân hàng:

– Ngày đầu nhận: 20 000 000 đồng

– Ngày thứ hai nhận: 55 000 000 đồng

– Ngày thứ ba nhận: 80 000 000 đồng

Cả 3 ngày nhận được: .... đồng?

Bài giải

Cả 3 ngày ngân hàng nhận được số tiền là:

20 000 000 + 55 000 000 + 80 000 000 = 155 000 000 (đồng)

   Đáp số: 155 000 000 đồng


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Tính bằng cách thuận tiện:

921 + 898 + 2079 = 921 + ............... + 898

= ............... + ...............

= ...............

Xem đáp án

Ta có:

921 + 898 + 2079

= 921 + 2079 + 898

= 3000 + 898

= 3898

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là: 2079; 3000; 898; 3898.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Công ty xăng dầu nhập về đợt một là 845 700 lít nhiên liệu, đợt hai nhập thêm 487 950 lít. Số nhiên liệu còn lại trước hai đợt nhập là 254 300 lít. Tổng số nhiên liệu có sau khi nhập xong hai lần là ............... lít.

Xem đáp án

Tóm tắt:

– Đợt 1 nhập: 845 700 lít

– Đợt 2 nhập: 487 950 lít

– Trước 2 đợt nhập còn: 254 300 lít

– Tổng số nhiên liệu là: ... lít?

Bài giải

Tổng số nhiên liệu có sau khi nhập xong hai lần là:

845 700 + 487 950 + 254 300 = 1 587 950 (lít)

   Đáp số: 1 587 950 lít


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(677 + 960) + 123 = 677 + 960 + 123. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có: (677 + 960) + 123 = 677 + 960 + 123

Vậy ta chọn đáp án: A. Đúng

Lưu ý : a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận