Trắc nghiệm cơ bản Chia cho số có 3 chữ số có đáp án

  • 1318 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

2784 : 174 = ...............

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    2784       174    ¯17116    1044  1044          0

Vậy số cần điền là 16

Lưu ý : Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

3264 : 168 = ............... (dư 72)

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    3264       168    ¯16819    1584  1512       72

Vậy số cần điền là 19

Lưu ý : Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y × 210 = 636300

Xem đáp án

Ta có: y × 210 = 636300

 y = 636300 : 210

 y = 3030

Vậy đáp án đúng là y = 3030. Chọn B

Lưu ý : y là thừa số chưa biết. Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y × 300 = 45000

Xem đáp án

Ta có: y × 300 = 45000

 y = 45000 : 300

 y = 150

Vậy đáp án đúng là y = 150. Chọn A

Lưu ý : y là thừa số chưa biết. Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

5681 : 239 = 23 (dư ...............)

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    5681       478    ¯23923       901     717     184

Vậy 5681 : 239 = 23 (dư 184)

Lưu ý : Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận