Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Chia cho số có hai chữ số có đáp án

  • 1407 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

864 : 27 = ...............

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    864    81  ¯2732      54      54         0

Vậy số cần điền là 32.

Lưu ý: Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

856 : 25 = ............... (dư 6)

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    856       81    ¯2534     106   100         6

Vậy 856 : 25 = 34 dư (6)

Lưu ý : Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

5938 : 64 = 92 (dư 50). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện tính như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    5938       576    ¯6492       178      128        50

Vậy 5938 : 64 = 92 (dư 50)

Nên ta chọn đáp án: Đúng. Chọn A

Lưu ý : Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

28504 : 31 = 919 (dư 5). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện tính như sau:

(Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải)

    28504       279    ¯31919          60         31      294     279        15

Vậy 28504 : 31 = 919 (dư 15)

Nên ta chọn đáp án: Sai. Chọn A

Lưu ý : Ở lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ hai chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia, nếu hai chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta lấy cả sang chữ số ở hàng tiếp theo để chia.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Số dư của phép chia 340 : 13 là ...............

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính như sau:

    340          80   1326         2

Vậy 340 : 13 = 26 (dư 2)

Nên số dư là 2

Lưu ý : Chia lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận