Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Đề–xi–mét vuông có đáp án

  • 1165 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đề – xi – mét vuông viết tắt là: dm2. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có:

Đề – xi – mét vuông viết tắt là: dm2.

Vậy ta chọn đáp án: A " Đúng "


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

315 dm2 đọc là: Ba trăm mười lăm đề – xi – mét vuông. Đúng hay sai?

Xem đáp án

315 dm2 đọc là: Ba trăm mười lăm đề – xi – mét vuông.

Vậy ta chọn đáp án: A " Đúng "


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Ba trăm tám mươi sáu đề – xi – mét vuông viết là: 386 dm2

Xem đáp án

Ba trăm tám mươi sáu đề – xi – mét vuông viết tắt là: 386 dm2

Vậy ta chọn đáp án: A " Đúng"


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một trăm sáu mươi chín đề – xi – mét vuông viết là: ............... dm2

Xem đáp án

Ta có: Một trăm sáu mươi chín đề – xi – mét vuông viết là: 169 dm2.

Vậy số cần điền vào ô trống là: "169"


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một nghìn không trăm năm mươi sáu đề – xi – mét vuông viết là: ............... dm2

Xem đáp án

Ta có:

Một nghìn không trăm năm mươi sáu đề – xi – mét vuông viết là: 1056 dm2

Vậy số cần điền vào ô trống là: "1056"


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận