Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 có đáp án

  • 1142 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

18 × 11 = ...............

Xem đáp án

Bằng cách nhân nhẩm ta có:

1 cộng 8 bằng 9

Viết 9 xen giữa 2 chữ số của 18, được 198.

Nên 18 × 11 = 198

Vậy số cần điền vào ô trống là: 198.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

25 × 11 = ...............

Xem đáp án

Bằng cách nhân nhẩm ta có:

2 cộng 5 bằng 7

Viết 7 xen giữa 2 chữ số của 25, được 275.

Nên 25 × 11 = 275

Vậy số cần điền vào ô trống là: 275.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

41 × 11 = ...............

Xem đáp án

Bằng cách nhân nhẩm ta có:

4 cộng 1 bằng 5

Viết 5 xen giữa 2 chữ số của 41, được 451.

Nên 41 × 11 = 451

Vậy số cần điền vào ô trống là: 451.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 37 × 11   ?   307

Xem đáp án

Ta có:

37×11407  ?  307

Mà 407 > 307

Nên 37 × 11 > 307

Vậy ta chọn đáp án đúng là: >. Chọn A

Lưu ý : Muốn so sánh một phép tính với một số ta tính kết quả của phép tính đó rồi so sánh với số đã cho.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 15 × 11   ?   156

Xem đáp án

Ta có:

15×11165  ?  156

Mà 165 > 156 nên 15 × 11 > 156

Vậy ta chọn đáp án đúng là: >. Chọn A

Lưu ý : Muốn so sánh một phép tính với một số ta tính kết quả của phép tính đó rồi so sánh với số đã cho.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận