Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân chia một số tự nhiên với 10, 100, 10000 có đáp án

  • 1211 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

48000 : 1000 = ...............

Xem đáp án

Ta có: 48000 : 1000 = 48

Vậy số cần điền vào ô trống là: 48

Lưu ý : Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ...chữ số 0 bên phải số đó.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

70000 : 100 = ...............

Xem đáp án

Ta có: 70000 : 100 = 700

Vậy số cần điền vào ô trống là: 700

Lưu ý : Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ...chữ số 0 bên phải số đó.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

138000 : 100 = ...............

Xem đáp án

Ta có: 138000 : 100 = 1380

Vậy số cần điền vào ô trống là: 1380

Lưu ý : Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ...chữ số 0 bên phải số đó.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y: y x 100 = 20000

Xem đáp án

Ta có:

 y x 100 = 20000

 y = 20000 : 100

 y = 200

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 200. Chọn A

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là thừa số, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y: 250 : y = 10

Xem đáp án

Ta có: 250 : y = 10

 y = 250 : 10

 y = 25

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 25. Chọn A

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận