Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân một số với một tổng có đáp án

  • 1248 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

5 × (4 + 6) = 5 × 4 + 5 × ...............

Xem đáp án

Ta có: 5 × (4 + 6) = 5 × 4 + 5 × 6

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6

Lưu ý : Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

3 × (5 + 7) = 3 × ............... + 3 × 7

Xem đáp án

Ta có: 3 × (5 + 7) = 3 × 5 + 3 × 7

Vậy số cần điền vào ô trống là: 5

Lưu ý : Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

6 × (5 + 3) = 6 × 5 + 6 × ...............

Xem đáp án

Ta có: 6 × (5 + 3) = 6 × 5 + 6 × 3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 3

Lưu ý : Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

5 × (2 + 6) = 5 × 2 + 5 × ...............

Xem đáp án

Ta có: 5 × (2 + 6) = 5 × 2 + 5 × 6

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6

Lưu ý : Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


Câu 5:

Điền đáp án thích hợp vào ô trống: Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính.

Mẫu: 205 × (2 + 3) = 205 × 2 + 205 × 3

= 410 + 615

 = 1025

Tính: 310 × (3 + 5) = ...............

= ...............

= ...............

Xem đáp án

Ta có:

 310 × (3 + 5)

= 310 × 3 + 310 × 5

= 930 + 1550

= 2480

Vậy các đáp án cần điền vào ô trống từ trên xuống dưới là:

310 × 3 + 310 × 5; 930 + 1550; 2480

Lưu ý : Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận