Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân với số có ba chữ số có đáp án

  • 1136 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

×        135        128

Xem đáp án

Ta có:

×        135        128        1080       270    135   17280

8 nhân 135 bằng 1080

2 nhân 135 bằng 270, viết lùi lại một chữ số.

1 nhân 135 bằng 135, viết lùi lại hai chữ số.

Cộng ba số ở trên theo cột dọc từ phải sang trái thì được 17280.

Vậy các số cần điền vào ô trống từ trái qua phải lần lượt là: 1; 7; 2; 8; 0.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

723 × 112 = ...............

Xem đáp án

Ta có:

×        723        112        1446       723    723   80976

2 nhân 723 bằng 1446.

1 nhân 723 bằng 723, viết lùi lại một chữ số.

1 nhân 723 bằng 723, viết lùi lại một chữ số.

Cộng ba số ở trên theo cột dọc từ phải sang trái thì được 80976.

Vậy số cần điền vào ô trống là: 80976.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

×        472        135

Xem đáp án

Ta có:

×        472        135        2360     1416    472   63720

5 nhân 472 bằng 2360.

3 nhân 472 bằng 1416, viết lùi lại một chữ số.

1 nhân 472 bằng 472, viết lùi lại hai chữ số.

Cộng ba số ở trên theo cột dọc từ phải sang trái thì được 63720.

Vậy các số cần điền vào ô trống là: 6, 3, 7, 2, 0.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y: y : 102 = 325

Xem đáp án

Ta có: y : 102 = 325

 y = 325 × 102

 y = 33150

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 33150. Chọn A

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y: y : 125 = 473

Xem đáp án

Ta có: y : 125 = 473

 y = 473 × 125

 y = 59125

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 59125. Chọn C

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận