Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 có đáp án

  • 1369 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×      1350           20

Xem đáp án

Ta có:

Viết hai chữ số 0 và hàng chục và hàng đơn vị của tích.

2 nhân 135 được 270.

×1350      2027000

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt từ trái qua phải là: 2; 7; 0; 0; 0

Lưu ý : Ta đếm xem ở thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai có mấy chữ số 0 tận cùng thì điền vào bên phải kết quả của tích bấy nhiêu số 0.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×       1370            40

Xem đáp án

Ta có:

Viết hai chữ số 0 và hàng chục và hàng đơn vị của tích.

4 nhân 137 được 548.

×    1370         40548000

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là: 5; 4; 8; 0; 0

Lưu ý : Ta đếm xem ở thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai có mấy chữ số 0 tận cùng thì điền vào bên phải kết quả của tích bấy nhiêu số 0.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×         2018                50

Xem đáp án

Ta có:

Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.

5 nhân 2018 được 10090.

×    2018          50100900

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt từ trái qua phải là: 1; 0; 0; 9; 0; 0

Lưu ý : Ta đếm xem ở thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai có mấy chữ số 0 tận cùng thì điền vào bên phải kết quả của tích bấy nhiêu số 0.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

×      1349            30

Xem đáp án

Ta có:

Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.

Lấy 3 nhân với 1349 được 4047.

×  1349       3040470

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt từ trái qua phải là: 4; 0; 4; 7; 0


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y biết: y : 30 = 2516

Xem đáp án

Ta có:

y : 30 = 2516

y = 2516 × 30

y = 75480

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y = 75480. Chọn D

Lưu ý : y cần tìm ở vị trí là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận