Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Tính chất giao hoán của phép nhân có đáp án

  • 1342 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

6 x 2 = 2 x ...............

Xem đáp án

Ta có: 6 x 2 = 2 x 6

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6

Lưu ý : Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

482 x 7 = ............... x 482

Xem đáp án

Ta có: 482 x 7 = 7 x 482

Vậy số cần điền vào ô trống là: 7

Lưu ý : Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

3 x 2 = ............... x3

Xem đáp án

Ta có: 3 x 2 = 2 x 3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 2

Lưu ý : Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

3 x 8 = ............... x 3

Xem đáp án

Ta có: 3 x 8 = 8 x 3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 8

Lưu ý : Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho biểu thức: 5518 x 7. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?

Xem đáp án

Ta có:

5518 x 7 = 7 x 5518 = 7 x (5500 + 18)

Vậy ta chọn đáp án đúng là: C. 7 x (5500 + 18)

Lưu ý : Khi đổi chỗ các thừa số trong 1 tích thì tích không thay đổi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận