Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Dấu hiệu chia hết cho 2 có đáp án

  • 1157 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số chẵn thích hợp vào chỗ trống: 34, 36, 38, ..............., 42

Xem đáp án

Xác định quy luật của dãy số trên và tìm số còn thiếu điền vào ô trống.

36 = 34 + 2

38 = 36 + 2

Suy ra quy luật là: Từ số hạng thứ hai trở đi bằng số hạng liền trước cộng thêm 2 đơn vị.

Nên số cần điền là 38 + 2 = 40

Mà 40 + 2 = 42 (thỏa mãn)

Số 40 có chữ số tận cùng là 0 nên 40 là số chẵn.

Vậy số cần điền là: 40

Lưu ý : Số chẵn là số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số chẵn thích hợp vào chỗ trống: 10, 20, 30, ..............., 50

Xem đáp án

Xác định quy luật của dãy số trên và tìm số còn thiếu điền vào ô trống.

20 = 10 + 10

30 = 20 + 10

Suy ra quy luật là: Từ số hạng thứ hai trở đi bằng số hạng liền trước cộng thêm 10 đơn vị.

Nên số cần điền là 30 + 10 = 40

Mà 40 + 10 = 50 (thỏa mãn)

Số 40 có chữ số tận cùng là 0 nên 40 là số chẵn (thỏa mãn)

Vậy số cần điền là: 40

Lưu ý : Số chẵn là số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 2?

Xem đáp án

Xét chữ số tận cùng của mỗi số trên. Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

Số 43 có chữ số tận cùng là 3 nên 43 không chia hết cho 2.

Số 11 có chữ số tận cùng là 1 nên 11 không chia hết cho 2.

Số 20 có chữ số tận cùng là 0 nên 20 chia hết cho 2.

Vậy ta chọn đáp án đúng là 20. Chọn C

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 2?

Xem đáp án

Xét chữ số tận cùng của mỗi số trên.

Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2

Số 834 có chữ số tận cùng là 4 nên 834 chia hết cho 2.

Số 717 có chữ số tận cùng là 7 nên 717 không chia hết cho 2

Số 561 có chữ số tận cùng là 1 nên 561 không chia hết cho 2.

Vậy ta chọn đáp án đúng là 834. Chọn A

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào là số lẻ?

Xem đáp án

Xét chữ số tận cùng của từng số trên. Số nào có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 là số lẻ và không chia hết cho 2.

Số 124 có chữ số tận cùng là 4 nên 124 chia hết cho 2.

Nên 124 không phải là số lẻ.

Số 302 có chữ số tận cùng là 2 nên 302 chia hết cho 2.

Nên 302 không phải số lẻ.

Số 516 có chữ số tận cùng là 6 nên 516 chia hết cho 2.

Nên 516 không phải là số lẻ.

Số 265 có chữ số tận cùng là 5 nên 265 không chia hết cho 2.

Nên 265 là số lẻ.

Vậy đáp án đúng là 265. Chọn C

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 là số lẻ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận