Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Dấu hiệu chia hết cho 3 có đáp án

  • 1220 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào không chia hết cho 3?

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của từng số trong đáp án

Số nào có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3

+) Số 74508 có tổng các chữ số là: 7 + 4 + 5 + 0+ 8 = 24 chia hết cho 3

Nên 74508 chia hết cho 3 (loại)

+) Số 5512 có tổng các chữ số là: 5 + 5 + 1 + 2 = 13 không chia hết cho 3

Nên 5512 không chia hết cho 3 (thỏa mãn)

+) Số 11205 có tổng các chữ số là: 1 + 1 + 2 + 0 + 5 = 9 chia hết cho 3

Nên 11205 chia hết cho 3 (loại)

+) Số 8760 có tổng các chữ số là: 8 + 7 + 6 + 0 = 21 chia hết cho 3

Nên 8760 chia hết cho 3 (loại)

Vậy đáp án đúng là: 5512. Chọn B


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 3?

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của từng số trong đáp án

Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+) Số 901 có tổng các chữ số là: 9 + 0 + 1 = 10 không chia hết cho 3

Nên 901 không chia hết cho 3 (loại)

+) Số 231 có tổng các chữ số là: 2 + 3 + 1 = 6 chia hết cho 3

Nên 231 chia hết cho 3 (thỏa mãn)

+) Số 1873 có tổng các chữ số là: 1 + 8 + 7 + 3 = 19 không chia hết cho 3

Nên 1873 không chia hết cho 3 (loại)

+) Số 36905 có tổng các chữ số là: 3 + 6 + 9+ 0 + 5 = 23 không chia hết cho 3

Nên 36905 không chia hết cho 3 (loại)

Vậy đáp án đúng là: 231. Chọn B


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 3?

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của từng số trong đáp án

Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+) Số 706 có tổng các chữ số là: 7 + 0 + 6 = 13 không chia hết cho 3

Nên 706 không chia hết cho 3 (loại)

+) Số 903 có tổng các chữ số là: 9 + 0 + 3 = 12 chia hết cho 3

Nên 903 chia hết cho 3 (thỏa mãn)

+) Số 52081 có tổng các chữ số là: 5 + 2 + 0 + 8 + 1 = 16 không chia hết cho 3

Nên 52081 không chia hết cho 3 (loại)

+)  Số 9401 có tổng các chữ số là: 9 + 4 +0 + 1 = 14 không chia hết cho 3

Nên 9401 không chia hết cho 3 (loại)

Vậy đáp án đúng là: 903. Chọn B


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Không làm tính chia hãy cho biết  khẳng định sau đúng hay sai: Số 54128 chia hết cho 3

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho. Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Số 54128 có tổng các chữ số là: 5 + 4 + 1 + 2 + 8 = 20 không chia hết cho 3

Nên 54128 không chia hết cho 3

Vậy đáp án là: SAI. Chọn B


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Không làm tính chia hãy cho biết  khẳng định sau đúng hay sai: Số 8014272 chia hết cho 3

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho

Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Số 8014272 có tổng các chữ số là: 8 + 0 + 1 + 4 + 2 + 7 + 2 = 24 chia hết cho 3

Nên 8014272 chia hết cho 3.

Vậy đáp án là: ĐÚNG. Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận