Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1137 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào không chia hết cho 5?

Xem đáp án

Xét chữ số tận cùng của các số trên

Số nào có chữ số tận cùng khác 0, 5 thì không chia hết cho 5.

Số 806 có chữ số tận cùng là 6 nên 806 không chia hết cho 5.

Số 940 có chữ số tận cùng là 0 nên 940 chia hết cho 5.

Số 210 có chữ số tận cùng là 0 nên 210 chia hết cho 5.

Số 725 có chữ số tận cùng là 5 nên 725 chia hết cho 5.

Vậy đáp án đúng là: 806. Chọn A

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 5?

Xem đáp án

Xét chữ số tận cùng của các số trên

Số nào có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5

Số 8734 có chữ số tận cùng là 4 nên 8734 không chia hết cho 5.

Số 4125 có chữ số tận cùng là 5 nên 4125 chia hết cho 5.

Số 936 có chữ số tận cùng là 6 nên 936 không chia hết cho 5.

Số 873 có chữ số tận cùng là 3 nên 873 không chia hết cho 5.

Vậy đáp án đúng là: 4125. Chọn B

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 5?

Xem đáp án

Xét chữ số tận cùng của các số trên

Số nào có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5

Số 937 có chữ số tận cùng là 7 nên 937 không chia hết cho 5.

Số 115 có chữ số tận cùng là 5 nên 115 chia hết cho 5.

Số 209 có chữ số tận cùng là 9 nên 209 không chia hết cho 5.

Số 433 có chữ số tận cùng là 3 nên 433 không chia hết cho 5.

Vậy đáp án đúng là: 115. Chọn B

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai?

Số chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là 5.

Xem đáp án

Số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Nên khẳng định trên là sai.

Vậy đáp  là: SAI. Chọn B

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai?

Chỉ số có chữ số tận cùng là 5 mới chia hết cho 5.

Xem đáp án

Những số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5

Nên khẳng định chỉ số có chữ số tận cùng là 5 mới chia hết cho 5 là sai

Vậy đáp án là: SAI. Chọn B

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận