Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Dấu hiệu chia hết cho 9 có đáp án

  • 1201 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai (không làm tính chia)?

Số 333333 không chia hết cho 9.

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho. Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Số 333333 có tổng các chữ số là:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

Số 18 chia hết cho 9 nên 333333 chia hết cho 9.

Nên khẳng định trên là sai.

Vậy đáp án là: SAI. Chọn B


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai (không làm tính chia)?

Số 9847516  không chia hết cho 9.

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho

Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Số 9847516 có tổng các chữ số là:

9 + 8 + 4 + 7 + 5 + 1 + 6 = 40

Số 40 không chia hết cho 9 nên 9847516 không chia hết cho 9.

Nên khẳng định trên là đúng.

Vậy đáp án là: ĐÚNG. Chọn A


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Khẳng định sau đúng hay sai (không làm tính chia)?

Số 559816 chia hết cho 9.

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho. Số nào có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Số 559816 có tổng các chữ số là:

5 + 5 + 9 + 8 + 1 + 6 = 34

Số 34 không chia hết cho 9 nên 559816 không chia hết cho 9.

Nên khẳng định trên là sai.

Vậy đáp án là: SAI. Chọn B


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm để 9.....3 chia hết cho 9.

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho

Thử lần lượt các giá trị 0, 1, 2,.., 9 khi nào được tổng các chữ số chia hết cho 9 thì đó là số cần tìm

Ta có: 9 + 3 = 12

Để 9 .....3 chia hết cho 9

Ta thử lần lượt các giá trị 0, 1, 2,...,9

Ta thấy

 ......= 6 thì 963 có tổng các chữ số là:

9 + 6 + 3 = 18 chia hết cho 9

Nên 963 chia hết cho 9.

Ngoài ra không còn giá trị nào thích hợp.

Vậy số cần điền là: 6

Lưu ý : Những số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm để 49 .... chia hết cho 9

Xem đáp án

Tính tổng các chữ số của số đã cho

Thử lần lượt các giá trị 0, 1, 2,.., 9 khi nào được tổng các chữ số chia hết cho 9 thì đó là số cần tìm

Ta có: 4 + 9 = 13

Để 49… chia hết cho 9

Ta thử lần lượt các giá trị 0, 1, 2,...,9

Ta thấy

…. = 5 thì 495 có tổng các chữ số là:

13 + 5 = 18 chia hết cho 9

Nên 495 chia hết cho 9.

Ngoài ra không còn giá trị nào thích hợp.

Vậy số cần điền là: 5

Lưu ý : Những số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận