Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Ki–lô–mét vuông có đáp án

  • 1136 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 100000m2.....1km2

Xem đáp án

Ta có:

1km2=1000000m2

Mà 100 000 < 1 000 000

Nên 100000m2<1km2

Vậy dấu cần điền là dấu: <


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 40000000m2...4km2

Xem đáp án

Ta có:

40000000m2=40km2

Mà 40 > 4

Nên 40000000m2>4km2

Vậy dấu cần điền là dấu: >


Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 9km2...90000000dm2

Xem đáp án

Ta có: 9km2=900000000dm2

Mà 900 000 000 > 90 000 000

Nên 9km2>90000000dm2

Vậy dấu cần điền là dấu: >


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 20000cm2=...m2

Xem đáp án

Ta có: 20000cm2=2m2

Vậy số cần điền là: 2

Lưu ý : Hai đơn vị đo diện tích liền kề gấp kém nhau 100 lần.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 3km2=dm2

Xem đáp án

Ta có: 3km2=300000000dm2

Vậy số cần điền là: 300 000 000.

Lưu ý : Hai đơn vị đo diện tích liền kề gấp kém nhau 100 lần.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận