Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung có đáp án

  • 1138 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 2 và 3?

Xem đáp án

Vì những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2

Nên ta chỉ xét các số 456, 370, 856.

Số 456 có tổng các chữ số là: 4 + 5 + 6 = 15 chia hết cho 3

Nên 456 chia hết cho 3 (thỏa mãn)

Số 370 có tổng các chữ số là: 3 + 7 + 0 = 10 không chia hết cho 3

Nên 370 không chia hết cho 3 (loại)

Số 856 có tổng các chữ số là: 8 + 5 + 6 = 19 không chia hết cho 3

Nên 856 không chia hết cho 3 (loại)

Vậy đáp án đúng là: 456. Chọn A

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào chia hết cho 2?

Xem đáp án

Ta có:

Số 145 có chữ số tận cùng là 5 nên 145 không chia hết cho 2.

Số 370 có chữ số tận cùng là 0 nên 370 chia hết cho 2.

Số 987 có chữ số tận cùng là 7 nên 987 không chia hết cho 2.

Số 439 có chữ số tận cùng là 9 nên 439 không chia hết cho 2.

Vậy đáp án đúng là: 370. Chọn B

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Trong các số sau số nào không chia hết cho 5?

Xem đáp án

Ta có:

Số 945 có chữ số tận cùng là 5 nên 945 chia hết cho 5

Số 750 có chữ số tận cùng là 0 nên 750 chia hết cho 5

Số 861 có chữ số tận cùng là 1 nên 861 không chia hết cho 5

Số 900 có chữ số tận cùng là 0 nên 900 chia hết cho 5.

Vậy đáp án đúng là: 861. Chọn C

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5.


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Không làm tính chia hãy cho biết khẳng định sau đúng hay sai?

Số 5840 chia hết cho 2.

Xem đáp án

Số 5840 có chữ số tận cùng là 0 nên 5840 chia hết cho 2.

Vậy đáp án là: ĐÚNG. Chọn A

Lưu ý : Những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Không làm tính chia hãy cho biết khẳng định sau đúng hay sai?

Số 1587 chia hết cho 3.

Xem đáp án

Số 1587 có tổng các chữ số là: 1 + 5 + 8 + 7 = 21 chia hết cho 3.

Nên 1587 chia hết cho 3.

Vậy đáp án là: ĐÚNG. Chọn A

Lưu ý : Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận