Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phân số và phép chia số tự nhiên có đáp án

  • 1369 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Phân số: "Năm phần mười một" viết là ........

Xem đáp án

Phân số: "Năm phần mười một" viết là: 511

Lưu ý : Tử số viết trên dấu gạch ngang, mẫu số viết dưới dấu gạch ngang.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Phân số: "Bốn phần bảy" viết là ........

Xem đáp án

Phân số: "Bốn phần bảy" viết là: 47

Lưu ý : Tử số viết trên dấu gạch ngang, mẫu số viết dưới dấu gạch ngang


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phân số 1219 đọc là:

Xem đáp án

Phân số 1219 đọc là: Mười hai phần mười chín. Chọn A

Lưu ý : Tử số đọc trước - dấu gạch ngang đọc là "phần" - sau đó đọc mẫu số


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phân số 1521 đọc là:

Xem đáp án

Phân số 1521 đọc là: Mười lăm phần hai mươi mốt. Chọn A

Lưu ý : Tử số đọc trước - dấu gạch ngang đọc là "phần" - sau đó đọc mẫu số


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Viết phép chia sau dưới dạng phân số: 15:3=15....

Xem đáp án

Có thể viết phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên khác 0 dưới dạng 1 phân số có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Ta có 15:3=153

Vậy số cần điền là 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận