Trắc nghiệm Bài tập cơ bản So sánh hai phân số cùng mẫu số - khác mẫu số có đáp án

  • 1505 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống: 29241924

Xem đáp án

Khi so sánh 2 phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ta thấy hai phân số đã cho có: 29 > 19

Vậy  2924>1924


Câu 2:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống: 611911

Xem đáp án

Khi so sánh 2 phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

Trong hai phân số đã cho ta thấy: 6 < 9

Vậy  611<911


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Tìm a, biết: a10<210 (với a khác 0)

Xem đáp án

Ta thấy hai phân số trên đều có cùng mẫu số là 10

Để a10<210 thì a < 2

Theo bài ra: a khác 0, vậy a = 1. Chọn A

Lưu ý : Trong hai phân số có cùng mẫu số, để phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai thì tử số của phân số thứ nhất phải nhỏ hơn tử số của phân số thứ hai


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận