Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung có đáp án

  • 996 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống: 981

Xem đáp án

Phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Phân số 98 có 9 > 8 nên 98>1

Vậy dấu cần điền là >


Câu 2:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống: 341

Xem đáp án

Phân số nào có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.

Phân số 34 có 9 > 8 nên 34<1

Vậy dấu cần điền là <.


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 170 không chia hết cho 5. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5

Ta thấy 170 có chữ số tận cùng là 0, nên 170 chia hết cho 5

Vậy ta chọn đáp án: Sai. Chọn B


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 105 chia hết cho 5. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5

Ta thấy 105 có chữ só tận cùng là 5 nên 105 chia hết cho 5

Vậy ta chọn đáp án: Đúng. Chọn A


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Tìm x, biết: 540 : x = 36

Xem đáp án

Ta có:

540 : x = 36

         x = 540 : 36

         x = 15

Vậy đáp án đúng là x = 15. Chọn A.

Lưu ý : Ta thấy x là số chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận