Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Hình thoi - Diện tích hình thoi có đáp án

  • 1639 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Hình thoi là hình bình hành đặc biệt. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Hình thoi có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau nên hình thoi cũng là hình bình hành.

Khẳng định trên là đúng.

Vậy đáp án là: ĐÚNG. Chọn A


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Diện tích hình thoi ABCD = AC x BD đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo.

Vậy nên khẳng định diện tích hình thoi ABCD = AC x BD là sai.

Đáp án là: SAI. Chọn B


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai cạnh đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo. Nên khẳng định trên là sai.

Đáp án là: SAI. Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận