Trắc nghiệm Biểu đồ (Cơ bản)

  • 936 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số thóc của bốn thôn thu hoạch được năm 2000

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Thôn Trung và thôn Hạ thu hoạch được tất cả ………… tấn thóc

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về số thóc bốn thôn đã thu hoạch được vào năm 2000

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Thôn Trung nằm ở cột thứ ba và trên đỉnh cột ghi số thóc đã thu hoạch được của thôn Trung là 8000 tấn

Thôn Hạ nằm ở cột thứ tư và trên đỉnh cột ghi số thóc đã htu hoạch được của thôn Hạ là 5 500 tấn

Nên hai thôn Trung và Hạ thu hoạch được tất cả số tấn thóc là:

8000 + 5500 = 13500 (tấn)

Vậy số cần điền là 13500


Câu 2:

Số sản phẩm của bốn tổ sản xuất được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Tổ 4 sản xuất trong 3 tháng hơn tổ 3 số sản phẩm là …………. sản phẩm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về số sản phẩm 4 tổ sản xuất được trong 3 tháng

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tổ 3 nằm ở cột thứ ba có số chỉ trên đầu cột là 4500

Nên trong 3 tháng tổ 3 sản xuất được 4500 sản phẩm

Tổ 4 nằm ở cột thứ tư có số chỉ trên đầu cột là 6200

Nên trong 3 tháng tổ 4 sản xuất được 6200 sản phẩm

Tổ 4 sản xuất trong 3 tháng hơn tổ 3 số sản phẩm là:

6200 - 4500 = 1700 (sản phẩm)

Vậy số cần điền là: 1700


Câu 3:

Số sản phẩm của bốn tổ sản xuất được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Tổ 1 sản xuất trong 3 tháng được …………… sản phẩm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về số sản phẩm 4 tổ sản xuất được trong 3 tháng

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tổ 1 nằm ở cột thứ nhất có số chỉ trên đầu cột là 3800

Nên trong 3 tháng tổ 1 sản xuất được 3800 sản phẩm

Vậy số cần điền là: 3800


Câu 4:

Số bi các màu xanh, đỏ, vàng và trắng trong lọ của Minh

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Số viên bi xanh và bi vàng có tất cả  trong lọ là ………… viên

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về  số bi các màu xanh, đỏ, vàng và trắng trong lọ của Minh

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Bi xanh nằm ở cột thứ nhất có số chỉ ghi 38 nên bi xanh có 38 viên

Bi vàng nằm ở cột thứ ba có số chỉ ghi 60 viên nên bi vàng có 60 viên

Nên bi xanh và bi vàng có tất cả: 38 + 60 = 98 (viên)

Vậy số cần điền là 98


Câu 5:

Số con trâu, con bò, cho chó, con gà bốn nhà đang nuôi

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Nhà ai nuôi nhiều bò nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

Đây là biểu đồ nói về số con trâu, con bò , con chó và con gà bốn nhà đang nuôi

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Nhà Bình đang nuôi 2 con bò

Nhà Tâm đang nuôi 1 con bò

Nhà Quý đang nuôi 1 con bò

Nhà Vi không nuôi bò

Nên nhà Bình nuôi nhiều bò nhất

Vậy ta chọn đáp án: A. Bình


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận