Trắc nghiệm Biểu thức có chứa một chữ có đáp án (Cơ bản)

  • 1311 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

60 + d gọi là:

Xem đáp án

Đáp án B

Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ.

Nên 60 + d là biểu thức có chứa một chữ


Câu 2:

49 - c gọi là:

Xem đáp án

Đáp án B

Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ.

Nên 49 - c là biểu thức có chứa một chữ


Câu 3:

Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 8×a là ……

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Khi biết giá trị cụ thể của a muốn tính giá trị biểu thức ta chỉ việc thay giá trị của a vào biểu thức rồi thực hiện tính.

Nên với a = 6 thì 8×a=8×6=48

Vậy số cần điền là 48


Câu 4:

Khi biết giá trị cụ thể của a muốn tính biểu thức 6×a ta làm như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi biết giá trị cụ thể của a, muốn tính biểu thức 6×a ta chỉ việc thay giá trị của a vào biểu thức rồi thực hiện tính

Ví dụ với a = 6 thì 6×a=6×2=12


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 64m×4  với m = 7 là ………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Nếu m = 7 thì 64m×4=647×4=6428=36

Vậy số cần điền là 36


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận