Trắc nghiệm Biểu thức có chứa một chữ có đáp án (Nâng cao)

  • 1148 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống.

Hình vuông ABCD có tổng độ dài hai cạnh là h. Tính chu vi hình vuông với h=5m6cm

Chu vi hình vuông là …….. cm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi: 5m 6cm = 506cm

Với h = 506 cm thì tổng độ dài hai cạnh là 506 cm

Một cạnh hình vuông dài là: 506:2=253 (cm)

Chu vi hình vuông là: 253×4=1012 (cm)

Đáp số: 1012cm

Lưu ý : Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hình vuông ABCD có tổng độ dài hai cạnh là a. Tính chu vi hình vuông với a=3hm4cm

Chu vi hình vuông là ……… cm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi 3hm 4cm = 30004 cm

Với  cm thì tổng độ dài hai cạnh là 30004cm

Một cạnh hình vuông dài là: 30004:2=15002 (cm)

Chu vi hình vuông là: 15002×4=60008 (cm)

Đáp số: 60008cm

Lưu ý : Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một thửa ruộng hình vuông có độ dài cạnh là a. Tính chu vi thửa ruộng với a=12 km

Chu vi thửa ruộng  là …… m

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi 12 km = 500 m

Với a=12 km, chu vi thửa ruộng là: 500×4=2000 (m)

Đáp số: 2000 m

Lưu ý : Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Với m=78 432 thì biểu thức m×6+3 248 có giá trị là ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Với m = 78432 thì biểu thức m×6+3 248=78432×6+3 248=473  840

Vậy đáp án cần điền là 473 840.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Với m = 69354 thì biểu thức m×6+3248 có giá trị là …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Với m=69 354 thì biểu thức m×6+3248=69354×6+3248=419 372

Vậy đáp án cần điền là 419 372.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Bảo Nam
20:43 - 20/09/2022

cccccccccccccccccccccccccc

Trần Bảo Nam
20:49 - 20/09/2022

dsf

Trần Bảo Nam
20:43 - 20/09/2022

cúc cu

Ảnh đính kèm

Trần Bảo Nam
20:49 - 20/09/2022

hello gôdbyeeeeeeeeeeeeeee