Trắc nghiệm Các số có sáu chữ số có đáp án (Cơ bản)

  • 1211 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

……… chục nghìn = 100 nghìn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có: 100 nghìn = 10 chục nghìn

Nên số cần điền là 10


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

………đơn vị = 1 chục

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có 1 chục = 10 đơn vị

Nên số cần điền là 10


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho số 148705. Số đã cho gồm 1 trăm nghìn,  4 chục nghìn, …….. nghìn, 7 trăm, 5 đơn vị

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số 148705 gồm có 1 trăm nghìn,  4 chục nghìn, 8​ nghìn, 7 trăm, 5 đơn vị.

Vậy số cần điền là 8


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho số 475390. Số đã cho gồm 4 trăm nghìn, 7 chục nghìn, ……… nghìn, 3 trăm, 9 chục

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số 475390 gồm 4 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 nghìn, 3 trăm, 9 chục

Vậy số cần điền là 5


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số có 3 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 1 chục, 8 đơn vị viết là ……..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số có 3 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 1 chục, 8 đơn vị viết là 35218

Vậy số cần điền là: 35218.

Lưu ý : Khi viết số ta viết từ trái sang phải hay từ hàng cao tới hàng thấp


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận