Trắc nghiệm Các số có sáu chữ số có đáp án (Nâng cao)

  • 1058 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm: 1 trăm nghìn, 3 nghìn, 7 chục viết là ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số gồm: 1 trăm nghìn, 3 nghìn, 7 chục viết là 103070

Vậy  số cần điền là: 103070


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm: 19 trăm, 19 chục, 13 đơn vị viết là ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số gồm: 19 trăm, 19 chục, 13 đơn vị viết là  2103

Vì: 19 trăm, 19 chục, 13 đơn vị

Vậy số cần điền là: 2103


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số lẻ nhỏ nhất có sáu chữ số đọc là:

Xem đáp án

Đáp án C

Số lẻ nhỏ nhất có sáu chữ số là 100 001

Số 100 001 gồm: 1 trăm nghìn, 1 đơn vị

Nên được đọc là: Một trăm nghìn không trăm linh một.

Vậy ta chọn đáp án: C


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số  đọc là:

Xem đáp án

Đáp án D

Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là 999998.

Số 999 998 gồm: 9 trăm nghìn, 9 chục nghìn, 9 nghìn, 9 trăm, 9 chục, 8 đơn vị.

Nên được đọc là: Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám.

Vậy ta chọn đáp án: D

Lưu ý : Khi đọc số ta đọc từ trái sang phải hay từ hàng cao tới hàng thấp


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số 695351 gồm: ……….. nghìn, ……….. trăm, ……….. đơn vị

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số 695351=695000+300+51=695×1000+3×100+51

Nên số 695351 gồm: 695 nghìn, 3 trăm, 51 đơn vị.

Vậy các số cần điền là: 695, 3, 51


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận