Trắc nghiệm Các số có sáu chữ số có đáp án (Trung bình)

  • 1110 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Chữ số 6 trong số 706918 có giá trị là ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chữ số 6 trong số 706918 nằm ở hàng  nghìn nên có giá trị là 6000

Vậy số cần điền là 6000


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chữ số 1 trong số 623681 nằm ở hàng đơn vị nên có giá trị là 1

Chữ số 1 trong số 268134 nằm ở hàng trăm  nên có giá trị là 100

Chữ số 3 trong số 623681 nằm ở hàng nghìn nên có giá trị là 3000

Chữ số 3 trong số 268134 nằm ở hàng chục nên có giá trị là 30

Vậy số cần điền là 1, 100, 3000, 30


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

55 chục nghìn = …………. Nghìn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có: 10 chục nghìn = 100 nghìn

Mà 55 chục nghìn = 50 chục nghìn + 5 chục nghìn  = 500 nghìn + 50 nghìn = 550 nghìn

Vậy số cần điền là 550


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

30 trăm = ………… nghìn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có: 10 trăm  = 1 nghìn nên 30 trăm = 3 nghìn

Vậy số cần điền là 3


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Chữ số 5 trong số 51268 nằm ở hàng:

Xem đáp án

Đáp án B

Số 51268 gồm: 5 chục nghìn, 1 nghìn, 2 trăm, 6 chục, 8 đơn vị

Nên chữ số 5 trong số đã cho nằm ở hàng chục nghìn

Vậy ta chọn đáp án: Chục nghìn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phuong Anh
09:01 - 19/07/2021

6 laf hangf nghinf