Trắc nghiệm : Các thao tác nghị luận có đáp án

  • 350 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Từ thao tác trong thực tế đời sống, thường không được dùng với ý nghĩa nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Dòng nào định nghĩa đúng nhất về khái niệm thao tác?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Dòng nào giải thích đúng về thao tác nghị luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Dòng nào sau đây không nêu đúng các thao tác cơ bản thường gặp trong hoạt động nghị luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Dòng nào nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa thao tác tổng hợp và thao tác quy nạp trong hoạt động nghị luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận