Trắc nghiệm Dãy số tự nhiên - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (Trung bình)

  • 1032 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

x là số tròn chục liền trước của số 7853

y là số tròn chục liền sau của số 7863

xy

Xem đáp án

Đáp án B

Số tròn chục liền trước của số 7853 là 7850

Số tròn chục liền sau của số 7863 là 7870

Mà 7850 < 7870 nên x  <  y 

Vậy ta chọn dấu : <


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

x là số liền sau của số 3486

y là số liền trước của số 3488

xy

Xem đáp án

Đáp án C

Số liền sau của số 3486 là 3487, x = 3487

Số liền trước của số 3488 là 3487, y = 3487

Nên x = y = 3487

Vậy ta chọn dấu: =


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự lớn đến bé:  25368; 85 236; 26358; 68356; 63586

…………..; …………..; ………….; …………..; …………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

So sánh các số đã cho ta thấy:

85236 > 68356 > 63586 > 26358 > 25368

Nên các số đã cho được sắp xếp như sau: 85236; 68356 ; 63586 ; 26358 ; 25368

Vậy các số cần điền lần lượt là: 85236 ; 68356 ; 63586 ; 26358 ; 25368


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự lớn đến bé:  6657; 6567; 7656; 6766; 7665

…………..; …………..; ………….; …………..; …………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

So sánh các số đã cho ta thấy:

7665 > 7656 > 6766 > 6657 > 6567

Nên các số đã cho được sắp xếp như sau: 7665 ; 7656 ; 6766 ; 6657 ; 6567

Vậy các số cần điền lần lượt là: 7665 ; 7656 ; 6766 ; 6657 ; 6567


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Bạn Vịt nói: "Không có số tự nhiên nào lớn nhất.". Theo em bạn Vịt nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Số tự nhiên nào cũng có thể cộng thêm 1 đơn vị nên không có số tự nhiên lớn nhất

Nên bạn Vịt nói đúng

Vậy ta chọn đáp án: A. Đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận