Trắc nghiệm đề thi khảo sát lớp 4 (Đề số 1)

  • 3063 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Số liền sau của số 75829 là :

Xem đáp án

Số liền sau của số 75829 là 75830 (vì 75829 + 1 = 75830).

Đáp án C


Câu 2:

Số bé nhất trong các số: 31011; 31110; 31101; 31001 là

Xem đáp án

So sánh các số đã cho ta có :

          31001 < 31011 < 31101 < 31110

Vậy số bé nhất trong các số đã cho là 31001.

Đáp án D


Câu 3:

Số gồm có: 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị được viết là

Xem đáp án

Số gồm có: 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị được viết là 60342

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

6m 5cm = ........... cm

Xem đáp án

Ta có 1m = 100m nên 6m = 600cm.

Do đó 6m 5cm = 600cm + 5cm = 605cm.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 605


Câu 5:

Tính:

Xem đáp án

Đặt tính rồi tính ta có : 

Vậy : 21567 + 42385 = 63952


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận