Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8 (có đáp án): Chủ nghĩa xã hội (phần 2)

  • 5020 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do đâu?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội vì xuất phát từ yếu tố khách quan.


Câu 2:

Chủ trương “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chủ trương “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.


Câu 4:

Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hoá khác nhau.


Câu 5:

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giai cấp nào dưới đây giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giai cấp công nhân giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Cisibui Buisici

Bình luận


Bình luận