Trắc nghiệm Giây, thế kỉ (Nâng cao)

  • 1075 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Năm Nam 8 tuổi thì tuổi ông gấp 9 lần tuổi Nam và bố mới 34 tuổi.Vậy năm Nam 9 tuổi ông hơn bố ……….. tuổi

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Năm Nam 9 tuổi bố có số tuổi là:

34 + 1 = 35 (tuổi)

Năm Nam 8 tuổi ông có số tuổi là:

8 x 9 = 72 (tuổi)

Năm Nam 9 tuổi ông có số tuổi là:

72 + 1 = 73 ((tuổi)

Năm Nam 9 tuổi ông hơn bố số tuổi là:

73 - 35 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Nghe bà kể lại chiếc cầu đá hàng ngày Mai đi học qua được xây dựng từ năm ông nội Mai sinh ra. Biết năm Mai 6 tuổi ông đã 70  tuổi. Vào năm 2014 Mai tổ chức sinh nhật lần thứ 22. Vậy khi Mai 25 tuổi thì chiếc cầu đá đã được ……… năm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Mai sinh ra vào năm 1992 vì: 2014  22 = 1992

Năm Mai 6 tuổi là năm 1998 (vì 1992 + 6 = 1998)

Hay năm 1998 ông nội Mai 70 tuổi

Nên ông nội Mai sinh vào năm 1928 (1998 - 70)

Hay chiếc cầu đá được xây dựng vào năm 1928

Năm Mai 25 tuổi là năm 2017 (1992 + 25)

Vậy chiếc cầu đá lúc Mai 25 tuổi đã được 89 năm ( 2017 - 1928)

Vậy số cần điền là 89


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Năm Nam 8 tuổi thì bố 34 tuổi. Biết lúc Nam 9 tuổi thì tuổi ông gấp 8 lần tuổi Nam. Vậy năm Nam 15 tuổi ông hơn bố ……… tuổi

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Năm Nam 9 tuổi ông có số tuổi là:

9 x 8 = 72 (tuổi)

Năm Nam 8 tuổi ông có số tuổi là:

72 - 1 = 71 (tuổi)

Vậy năm Nam 8 tuổi thì tuổi của ông hơn tuổi của bố là:

71 - 34 = 37 tuổi.

Vì hiệu số tuổi giữa 2 người là 1 số không đổi ( mỗi năm ông, bố và Nam đều thêm 1 tuổi). Vậy năm Nam 15 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố số tuổi là: 37

Đáp số: 37 tuổi


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 730 phút = ………. giờ ………. phút

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có:

730 phút = 720 phút + 10 phút = 12 giờ + 10 phút

Vậy số cần điền là: 12 ; 10


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 4000 giây = ……. giờ …….. phút …….. giây

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy:

4000 giây = 3600 giây + 360 giây + 40 giây

= 1 giờ 6 phút 40 giây

Vậy các số cần điền lần lượt là: 1; 6; 4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận