Trắc nghiệm Giây, thế kỉ (Trung bình)

  • 1181 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 7 phút 45 giây = ……….. giây

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có:

1 phút = 60 giây

Nên 7 phút 45 giây = 420 giây + 45 giây = 465 giây

Vậy đáp án cần điền là: 465


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 8 phút = ……… giây

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có:

1 phút = 60 giây

Nên 8 phút = 60 giây x 8 = 480 giây

Vậy đáp án cần điền là: 480


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 6 giờ  = .......... ngày

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có:

1 ngày = 24 giờ

Mà  24 giờ : 6 giờ  = 4, nên 6 giờ = 14 ngày.

Vậy đáp án cần điền là: 1 ; 4


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 12 giờ = ……….. giây

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có: 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây

Mà 1 giờ = 60 giây x 60 = 3600 giây

Nên 12 giờ = 3600 giây : 2 = 1800 giây

Vậy đáp án cần điền là: 1800


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Biết (theo dương lịch) cứ 4 năm lại có một năm nhuận. Vậy năm 2012 là năm nhuận thì đến năm …….. sẽ là năm nhuận tiếp theo

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Theo chu kì của trái đất thì 1 năm có 365 ngày và 6 giờ

Nên các năm thường sẽ có 365 ngày

Còn 6 giờ thừa ra của mỗi năm người ta sẽ tính gộp vào trong 4 năm sẽ được 24 giờ là 1 ngày, vì thế cứ 4 năm thường sẽ có 1 năm nhuận.

Năm 2012 là năm nhuận thì tới năm 2016 là năm nhuận tiếp theo (vì 2012 + 4 = 2016)

Vậy đáp án cần điền là 2016


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận