Trắc nghiệm Hàng và lớp có đáp án (Cơ bản)

  • 1121 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Mẫu: Lớp nghìn của số 123 456 gồm các chữ số: 1; 2; 3

Lớp nghìn của số 367 478 gồm các chữ số: …….; ………; ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Lớp nghìn gồm các hàng: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn

Nên số 367 478 có các chữ số thuộc lớp nghìn là 3; 6; 7

Vậy các số cần điền là 3; 6; 7


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Mẫu: Lớp đơn vị của số 123 456 gồm các chữ số: 4; 5; 6

Lớp đơn vị của số 113 862 gồm các chữ số: …….; ………; ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Lớp đơn vị gồm các hàng: đơn vị, chục, trăm.

Nên số 113 862 có các chữ số thuộc lớp đơn vị là 8 ; 6 ; 2

Vậy các số cần điền là 8 ; 6 ; 2


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Lớp nghìn gồm hàng:

Xem đáp án

Đáp án D

Lớp nghìn gồm các hàng: Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn

Vậy ta chọn đáp án:  Cả ba đáp án trên đều đúng


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Các lớp đã học là:

Xem đáp án

Đáp án D

Chúng ta vừa học hai lớp đó là: lớp nghìn và lớp đơn vị

Vậy ta chọn đáp án:  D


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 7 trăm nghìn, 4 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị viết là ……………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số gồm 7 trăm nghìn, 4 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị viết là 704206

Vậy số cần điền là 704206

Lưu ý : Khi viết số ta viết số từ trái sang phải hay từ hàng cao tới hàng thấp

Khi hàng nào đó không được đọc ta hiểu hàng đó bằng 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận