Trắc nghiệm Hàng và lớp có đáp án (Nâng cao)

  • 1013 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số nào lớn nhất trong các số sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Các số đã cho  đều có 5 chữ số, nên ta đi xét các chữ số ở từng hàng của các số ta thấy

85040 > 84050 > 80450 > 58440

Nên số 85040 là số lớn nhất

Vậy ta chọn đáp án: 85040


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số nào lớn nhất trong các số sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Các số đã cho  đều có 6 chữ số, nên ta đi xét các chữ số ở từng hàng của các số ta thấy

763405 >736540 > 684205 > 367405

Nên số 763405 là số lớn nhất

Vậy ta chọn đáp án: 763405


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 45680 < 4568 < ……. < 45682

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: 45680 < 45681 < 45682

Nên số cần điền là: 1

Vậy số cần điền là: 1


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Điền một chữ số thích hợp vào chỗ  trống biết  35782 > 3578...

Xem đáp án

Đáp án C

Ta thấy 35782 > 35781 > 35780

Nên số cần điền vào chỗ chấm là 0 hoặc 1.

Vậy số ta chọn đáp: C. 0 hoặc 1


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Chữ số 4 trong số 743869 thuộc hàng nào, lớp nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Chữ số 4 trong số 743869 nằm ở hàng chục nghìn nên chữ số 4 thuộc lớp nghìn

Vậy ta chọn đáp án: D. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

Lưu ý : Lớp nghìn gồm hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận