Trắc nghiệm Hàng và lớp có đáp án (Trung bình)

  • 1030 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trong số 349 508 các chữ số thuộc lớp đơn vị từ hàng cao tới hàng thấp là ……...; ……….; ………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trong số 349 508 các chữ số thuộc lớp đơn vị là 5 ; 0 ; 8

Vì trong số 349 508 có chữ số 5 nằm ở hàng trăm,

chữ số 0 nằm ở hàng chục, chữ số 8 nằm ở hàng đơn vị

Vậy các số cần điền là : 5 ; 0 ; 8.

Lưu ý : Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trong số 407302 các chữ số thuộc lớp nghìn từ hàng cao tới hàng thấp là: ……...; ……….; ………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trong số 407302 các chữ số thuộc lớp nghìn là 4 ;  0 ;  7

Vì trong số 407302 có chữ số 4 nằm ở hàng trăm nghìn, chữ số 0 nằm ở hàng chục nghìn, chữ số 7 nằm ở hàng nghìn

Vậy các số cần điền là: 4 ; 0 ; 7

Lưu ý : Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 37109, 29815,19624, 20001

……...; ……….; ………; …………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Xét các số đã cho ta thấy các số đã cho đều có 5 chữ số.

So sánh các số có 5 chữ số ta thấy 19624 < 20001 < 29815 < 37109

Nên ta sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

19624 ; 20001 ; 29815 ; 37109


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 189463, 38902, 78932, 79654

……...; ……….; ………; ………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Xét các số đã cho ta thấy số 189463 là số có 6 chữ số, các số còn lại có 5 chữ số nên số 189463 là số lớn nhất.

So sánh các số còn lại có 5 chữ số ta thấy 38902 <  78932 < 79654

Nên ta sắp xếp được các số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

189463 ;  79654 ; 78932; 38902


Câu 5:

Số gồm: 14 chục nghìn, 7 nghìn, 5 trăm, 4 chục viết là ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: 14 chục nghìn = 10 chục nghìn + 4 chục nghìn = 1 trăm nghìn + 4 chục nghìn

Số gồm: 14 chục nghìn, 7 nghìn, 5 trăm, 4 chục viết là 147540

Vậy ta chọn đáp án: 147540

Lưu ý : Khi hàng nào đó không được đọc ta hiểu hàng đó bằng 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận