Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 1: Mở đầu về cân bằng hóa học có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hng s cân bng KC ca mt phn ng thun nghịch ph thuộc o yếu tnào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong phản ứng thuận nghịch, hằng số cân bằng KC của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phát biểu C không đúng do phản ứng một chiều xảy ra hoàn toàn.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra, nhưng với tốc độ bằng nhau nên nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.


Câu 4:

Cho phản ứng thuận nghịch:aA+bBcC+dD. Hằng số cân bằng của phản ứng trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hằng số cân bằng của phản ứng trên là KC=[C]c.[D]d[A]a.[B]b.


Câu 5:

Cho phản ứng thuận nghịch: 2SO2(g)+O2(g)2SO3(g). Hằng số cân bằng của phản ứng trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hằng số cân bằng của phản ứng trên là KC=[SO3]2[SO2]2.[O2].


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận