Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 130 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3- và x mol Cl-. Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,2.1 + 0,1.2 + 0,05.2 = 0,15.1 + x.1 → x = 0,35.


Câu 2:

Dung dịch X chứa các ion: Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). Cô cạn dung dịch X thu được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[\left\{ \begin{array}{l}BTDT:\,x + 2y = 0,1.2 + 0,2.3 = 0,8\,\\BTKL:\,0,1.56 + 0,2.27 + 35,5x + 96y = 46,9\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,2\,mol\\y = \,0,3\,mol\end{array} \right.\]


Câu 3:

Trong dung dịch trung hòa về điện, tổng đại số điện tích của các ion bằng không. Dung dịch A có chứa 0,01 mol Mg2+; 0,01 mol Na+; 0,02 mol Cl- và x mol SO42. Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,01.2 + 0,01.1 = 0,02.1 + x.2 → x = 0,005.


Câu 4:

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3; 0,15 mol CO32− và 0,05 mol SO42−. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

a.1 + 0,15.1 = 0,1.1 + 0,15.2 + 0,05.2 → a = 0,35.

Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

0,35.23 + 0,15.39 + 0,1.61 + 0,15.60 + 0,05.96 = 33,8 gam.


Câu 5:

Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1 M là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

\[NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - }\]

Nồng độ ion \[\left[ {O{H^ - }} \right]\]là 0,1 = 10-1 M

Giá trị pH = 14 + log(10-1) = 13.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận