Trắc nghiệm Lipit có đáp án (Vận dụng)

  • 2827 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho các phản ứng với X, X’, G, Y, Y’ Z là các chất hữu cơ mạch hở:

Chất béo X + 3NaOH → G + Y + 2Z.

X + 2H2 → X’ (no).

X’ + 3NaOH → Y’ + 2Z + G.

Biết X cấu tạo từ các axit béo trong số các axit béo sau: axit steric, axit oleic, axit linoleic và axit panmitic.

Khối lượng phân tử của Y là

Xem đáp án

Đáp án C

X' no, thủy phân trong môi trường kiềm sinh ra Y' và Z

=> Y' và Z no. (1)

Mặt khác, X thủy phân trong môi trường kiềm sinh ra Y và Z (2)

Trong X có chứa 2 liên kết pi (tác dụng với H2 theo tỉ lệ 1:2)

Từ (1) và (2) => Y ko no, trong CTPT có chứa 2 liên kết pi

Y là muối của axit linoleic. 

CTPT của Y là C17H31COONa

Phân tử khối của Y là 302.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau phản ứng thu được 20,16 lit khí CO2 (dktc) và 15,66g nước. Xà phòng hóa m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là:

Xem đáp án

Đáp án B

Este của axit no đơn chức (axit stearic và axit panmitic) và glyxerol

=> este này có 3 liên kết pi nằm trong 3 nhóm COO-

=> Công thức tổng quát của este là CnH2n-4O6


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có a g X + 3,26 mol O2 → 2,28 mol CO2 + 39,6 gam nước

Bảo toàn khối lượng có a + 3,26.32 = 2,28.44 + 39,6 → a = 35,6 gam

Bảo toàn nguyên tố O có nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2OnO(X) + 2.3,26 = 2.2,28 + 2,2 → nO(X) = 0,24 mol

Vì X là triglixerit nên X chứa 6 O trong công thức phân tử nên nX = 0,04 mol

Ta có a gam X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận