Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án (Nhận biết)

  • 1527 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về tính chất của nhôm?

Xem đáp án

Đáp án C

A sai nhôm là kim loại nhẹ

B sai nhôm tác dụng yếu với nước do tạo màng oxit

C đúng những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng vì trên bề mặt vật được phủ một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước.

D sai vì nhôm là kim loại nhóm IIIA


Câu 2:

Al không tác dụng được với oxit kim loại?

Xem đáp án

Đáp án A

Al khử được những oxit kim loại yếu hơn nó => Al không tác dụng được với MgO


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

Xem đáp án

Đáp án D

PTHH:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

nFe2O3 = 2 mol => nAl = 4 mol mà thực tế nAl = 3 => vô lí

=> sau phản ứng Fe2Ocòn dư, hỗn hợp thu được gồm Fe2O3, Fe, Al2O3


Câu 4:

Cho phản ứng: aAl+bHNO3cAl(NO3)3+dNO+eN2O+fH2O. Biết tỉ lệ NO và N2O là 2 : 1. Tổng tất cả hệ số của cân bằng là?

Xem đáp án

Đáp án D

14|   Al  Al3+ + 3e 3|N+5+14e2N+2O+N2+1O14Al+54HNO314Al(NO3)3+6NO+3N2O+27H2O


Câu 5:

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, H2O đóng vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là H2O

=> nước là chất oxi hóa


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Khánh Vinh

nhu cac tao

Bình luận


Bình luận