Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án (Vận dụng)

  • 1593 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hỗn hợp sau, hỗn hợp tan được hết trong nước là

Xem đáp án

Đáp án C

+) Xét: Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1) + H2O

Ta có nKOH = nK = 2 mol;  ∑nAl = 1 + 2 = 3 mol > nKOH

 => hỗn hợp không tan hết

+) Xét: K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 2) + H2O

nKOH = 2nK2O = 2 mol

2KOH + Zn  K2ZnO2 + H22 mol      1 mol

=> Zn còn dư => hỗn hợp không tan hết

+) Xét Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1)

nNaOH = 2nNa2O = 2 mol

Vì nNaOH > nAl  => hỗn hợp tan hết

+) Xét FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1) + H2O

(1) không tan hết vì có FeO


Câu 2:

Cho các thí nghiệm sau:

1, Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.  

2, Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

3, Thổi CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

4, Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

Số thí nghiệm sinh ra kết tủa là?

Xem đáp án

Đáp án B

1, không thu được kết tủa vì Cr(OH)3 tan trong dung dịch kiềm

2, không thu được kết tủa vì Al(OH)3 sinh ra tan trong HCl

3, có kết tủa vì CO2 dư thu được muối NaAlO2 tạo thành Al(OH)3

4, có kết tủa vì Al(OH)3 không tan trong NH3


Câu 3:

Lần lượt tiến hành 2 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3.

- Thí nghiệm 2: Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Thí nghiệm 1:

Al(NO3)3+3NH3+3H2OAl(OH)3+3NH4NO3

Al(OH)3 không tan trong dung dịch NH3 dư.

Thí nghiệm 2:

Al(NO3)3+3NaOHAl(OH)3+3NaNO3Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O

Vậy hiện tượng của 2 thí nghiệm là:

- Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan.

- Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan.


Câu 4:

Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau

Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án B

Tại nNaOH = 0,918 mol thì đồ thị đi xuống => kết tủa tan dần

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+) => 0,6a = 4a – (0,918 – 2a)

=> a = 0,17 mol

Tại nNaOH = x mol đồ thị đi lên => Al3+ dư

=> 3nAl(OH)3 + nHCl = nNaOH => x = 3.0,8a + 2a = 0,748 mol


Câu 5:

Cho 100 ml dung dịch NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì giá trị của x tối thiểu là

Xem đáp án

Đáp án C

Theo đề bài x > 0,4M

→  nOH− > 0,04(mol)

⟹ nOH− > 2nMg2+

⟹ MgCl2 hết, có phản ứng giữa AlCl3 và NaOH

Như vậy m nhỏ nhất khi chất rắn sau nung chỉ có MgO, không có Al2O3 ⟹ Kết tủa Al(OH)3 bị tan hết.

MgCl2 + 2NaOH  MgOH2 + 2NaCl0,02      0,04         0,02                          molAlOH3 + 3NaOH  AlOH3 + 3NaCl0,02         0,06        0,02                         molAlOH3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O0,02       0,02                                             mol

→ nNaOH = 0,04 + 0,06 + 0,02 = 0,12 mol

Vậy x = 0,120,1= 1,2 M


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Khánh Vinh

e chua hok lop 12 a oi

Bình luận


Bình luận