Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 7 Phân tích Xin lập khoa luật

  • 1081 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bộ luật nào được Nguyễn Trường Tộ nhắc đến trong tác phẩm?

Xem đáp án

Bộ luật được nhắc đến đến : Luật Gia Long.

Thời Gia Long, chỉ từ năm 1802 đến 1819. Năm 1802, Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn, lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long. Luật nước ở đây chỉ “Hoàng Việt luật lệ (vẫn được gọi vắn tắt là luật Gia Long), bộ luật được soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Gia Long, hoàn thành năm 1811.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Pháp luật bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, đi từ phạm trù đạo đức đến phạm trù hành chính.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

“ Luật bao trùm cả vấn đề đạo đức và trách nhiệm”

Xem đáp án

Đáp án: A

- Đúng

- “Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của quốc gia, trong đó tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ”

=> Luật bao trùm cả vấn đề đạo đức và trách nhiệm


Câu 4:

Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật có vai trò như thế nào trong xã hội?

Xem đáp án

Pháp luật đảm bảo cân bằng xã hội

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Câu văn nào nhấn mạnh vai trò của luật đối với việc trị dân của vua?

Xem đáp án

- “Quan dùng luật để trị dân, dân theo luật mà giữ gìn”

=> Nhấn mạnh vai trò của luật đối việc trị dân của vua

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận