Trắc nghiệm Ôn tập các số đến 100 000 có đáp án (Cơ bản)

  • 2391 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau: 3800; 3900; 4000; ……; ………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Dựa vào các số đã cho trong dãy số để tìm ra quy luật của dãy số. 

Ta nhận thấy :

3900=3800+1004000=3900+100

Nên quy luật của dãy số trên là dãy số tăng 100 đơn vị.

Bài làm

Ta có trước chỗ trống thứ nhất là số 4000 nên các số cần điền là:

4000+100=41004100+100=4200

Vậy các số cần điền lần lượt từ trái sang phải là 4100; 4200.


Câu 2:

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Tìm quy luật của dãy số trong tia số đã cho.

Ta nhận thấy bắt đầu từ số thứ 2 trong dãy số thì số liền sau bằng số liền trước cộng thêm 2000 đơn vị.

Nên quy luật của dãy số là dãy số tăng 2000 đơn vị.

Bài làm

Ta có trước ô trống thứ nhất là số 2000 nên số cần điền là: 2000+2000=4000

Trước ô trống thứ hai là số 8000 nên số cần điền là: 8000+2000=1000

Vậy hai số cần điền từ trái sang phải là 4000 và 10000


Câu 3:

Số: Mười ba nghìn năm trăm sáu mươi tư viết là ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số: Mười ba nghìn năm trăm sáu mươi tư gồm: 1 chục nghìn, 3 nghìn, 5 trăm, 6 chục, 4 đơn vị

Nên số: Mười ba nghìn năm trăm sáu mươi tư viết là 13564

Vậy số cần điền là: 13564.


Câu 4:

Viết số 3704 thành tổng theo mẫu: 8540=8000+500+40

3704=............+............+............

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Theo mẫu ta thấy:

Số 3704 gồm: 3 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị.

Nên 3704=3000+700+4

Vậy các số cần điền lần lượt là: 3000 ; 700 ; 4.


Câu 5:

Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau:

4200; 4700; ……….; …………; 6200; 6700

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Dựa vào các số đã cho trong dãy số để tìm ra quy luật của dãy số.

Ta nhận thấy :

4700=4200+500 6700=6200+500

Nên quy luật của dãy số trên là dãy số tăng 500 đơn vị.

Bài làm

Ta có trước chỗ trống thứ nhất là số 4700 nên các số cần điền là:

4700 + 500 = 52005200 + 500 = 5700

Vậy các số cần điền lần lượt từ trái sang phải là 5200; 5700.

Viết số 4368 thành tổng theo mẫu: 8540 = 8000 + 500 + 40


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn văn tài
21:04 - 15/07/2021

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ntn

nguyễn văn tài
21:05 - 15/07/2021

nga cho,

Phương vi Hoàng
14:07 - 14/12/2021

4100

bùi trọng hoàng
20:52 - 13/04/2022

cho mình hỏi là tại sao mình ko điền đc