Trắc nghiệm : Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đáp án

  • 365 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Ngôn ngữ nghệ thuật còn được gọi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Dòng nào nêu đúng nội dung tính đa nghĩa của ngôn ngữ nghệ thuật?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Tính cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật được hiểu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận