Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10 (có đáp án): Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

  • 6040 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp

Xem đáp án

Đáp án là B

Điểm bù ánh sáng: là cường độ ánh sáng (tối thiểu) mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp


Câu 2:

Điểm bù ánh sáng là

Xem đáp án

Đáp án là B

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp = cường độ hô hấp


Câu 3:

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Xem đáp án

Đáp án là A

Điểm bão hòa ánh sáng: là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại


Câu 4:

Điểm bão hòa ánh sáng là

Xem đáp án

Đáp án là A

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại


Câu 5:

Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là

Xem đáp án

Đáp án là D

Điểm bão hoà ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

12 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận