Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 (có đáp án): Quang hợp và năng suất cây trồng

  • 5136 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quang hợp quyết định khoảng

Xem đáp án

Đáp án là A

Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng


Câu 2:

Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với

Xem đáp án

Đáp án là A

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỷ lệ thuận với năng suất cây trồng


Câu 3:

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án là A

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế


Câu 4:

Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng


Câu 5:

Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

Xem đáp án

Đáp án là A

Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 – 10% năng suất cây trồng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Vi Hà Phương

Bình luận


Bình luận

Nghia Vo
13:58 - 20/12/2020

:D