Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 4 (có đáp án): Vai trò của các nguyên tố khoáng

  • 8815 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Chất này trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất trong cơ thể thiếu nó cây không thể hoàn thành được chu trình sống, nó không thể thay thế bởi bất kì nguyên tố nào khác. Nó là?

Xem đáp án

Đáp án là D

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây là những nguyên tố tham gia vào quá trình trao đổi chất trong cơ thể thiếu nó cây không thể hoàn thành được chu trình sống, nó không thể thay thế bởi bất kì nguyên tố nào khác nó


Câu 3:

Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Phát biểu không đúng là: B

Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây gồm 17 nguyên tố:

Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

Nguyên tố vi lượng: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn


Câu 4:

Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

(1) Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành được chu trình sống của cây.

(2) Không thể thay thế được bằng bất kỳ nguyên tố nào khác.

(3) Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

(4) Là nguyên tố có hàm lượng tương đối lớn trong cơ thể thực vật

Xem đáp án

Đáp án là C

Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là có bao các đặc điểm:

(1) Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành được chu trình sống của cây.

(2) Không thể thay thế được bằng bất kỳ nguyên tố nào khác.

(3) Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể


Câu 5:

Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng

Xem đáp án

Đáp án là C

Nguyên tố đại lượng gồm: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận