Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 42 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở thực vật (phần 1)

  • 9008 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới là khái niệm về

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản hữu tính có sự tổ hợp lại vật chất di truyền  nên tạo được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa, đời con có khả  năng thích nghi tốt với môi trường

Nhưng sinh sản hữu tính không duy trì được ổn định các tính trạng tốt như sinh sản vô tính

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính chủ yếu là?

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái nên đời con đa dạng về kiểu gen, kiểu hình nên có sức sống cao, thích nghi được với môi trường thay đổi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hoa có cấu tạo gồm?

Xem đáp án

Lời giải:

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận