Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 6 (có đáp án): Qúa trình chuyển hóa nito trong đất

  • 8830 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Quá trình phân giải prôtêin từ xác động vật, thực vật tạo thành NH3 của các vi sinh vật đất theo các bước sau:

Xem đáp án

Đáp án là B

Quá trình phân giải prôtêin từ xác động vật, thực vật tạo thành NH3 của các vi sinh vật đất theo các bước sau: Prôtêin → pôlipeptit → peptit → axit amin → NH2 → NH3


Câu 2:

Xác động thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nitơ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Xác động thực vật phải trải qua quá trình amôn hóa (tạo NH4+) và nitrat hóa (tạo NO3-) thì cây mới sử dụng được nguồn nitơ


Câu 3:

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3- → thành N2?

Xem đáp án

Đáp án là D

Nhóm vi khuẩn có khả năng chuyển hóa NO3- → thành N2 là vi khuẩn phản nitrat


Câu 4:

Vi khuẩn phản nitrat hóa có thể thực hiện giai đoạn nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Quá trình phản nitrat hóa: từ nitrat thành N2 được thực hiện bởi nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa


Câu 5:

Nitơ của không khí bị ôxi hoá dưới điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao (sấm sét) tạo thành dạng

Xem đáp án

Đáp án là C

Con đường vật lý hóa học: xảy ra trong điều kiện có sấm sét, tia lửa điện, quá trình oxi hóa N2 tạo thành NO3-

Còn N2 tạo thành NH3 là quá trình khử


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

Văn Hoà

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đình Nhất
09:47 - 14/11/2021

Admin ơi câu 33 này không có hình ạ