Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 7 (có đáp án): Tưới tiêu hợp lí cho cây

  • 2862 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cân bằng nước là hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Tương quan về tỷ lệ hút nước và thoát hơi nước dẫn đến bão hòa nước trong cây


Câu 2:

Cân bằng nước là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Cân bằng nước là sự tương quan giữa lượng nước do rễ hút vào (A) và lượng nước thoát ra qua lá (B)


Câu 3:

Cây mất cân bằng nước khi nào ?

Xem đáp án

Đáp án là D

Cây bị mất cân bằng nước khi lượng nước hút vào ít hơn lượng thoát ra


Câu 5:

Cây đạt trạng thái cân bằng nước khi

Xem đáp án

Đáp án là A

Cây đạt trạng thái cân bằng nước khi lượng nước hút vào bằng lượng thoát ra


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận