Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 5 (có đáp án): Protêin (phần 2)

  • 3587 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:

Xem đáp án

Lời giải:

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là C, H, O, N

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Các nguyên tố hoá học là thành phần bắt buộc của phân tử prôtêin là:

Xem đáp án

Lời giải:

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là C, H, O, N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đơn phân của prôtêin là

Xem đáp án

Lời giải:

Phân tử prôtêin cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là:

Xem đáp án

Lời giải:

Phân tử prôtêin cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hợp chất hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các axit amin. Hợp chất hữu cơ này có tên gọi là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các axit amin.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bùi Trọng Nghĩa
09:40 - 11/11/2020

Câu 32: giải thích, đáp án khác nhau là sao